Cristian Arsenie Birou Individual de Arhitectura

Our news

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare:

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 “CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare” obţinută de la emitent (corect completată, semnată şi după caz, ştampilată de beneficiar) – va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

  • certificatul de urbanism, în copie; – dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii; – extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi;
  • documentaţia tehnică întocmită în conformitate cu prevederile anexei nr.1 la Legea nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de referatele de verificare semnate şi ştampilate 2 exemplare, originale ( un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului); – toate avizele, acordurile, studiile de specialitate şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, (un exemplar original şi un exemplar ȋn copie);
  • documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de construire (copie) calculată potrivit prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al altor taxe legale conform Hotărârii Consiliului local oraş Sinaia nr. 201/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor legale pentru anul 2020 .

Documentația tehnică se va prezenta conform ordinii din opisul anexat ,ȋndosariată ȋn biblioraft şi CD forma electronică . Documentaţia tehnică se preia şi se înregistrează la registratura autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţia de construire numai dacă conține toate documentele specificate ȋn Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .

LISTA CU ORDINEA DE ASEZARE A DOCUMENTELOR IN DOSARUL PT. OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
1 CD/DVD Documentatia in format electronic
(*.PDF, fisiere max. 60 mb) – in dosarul pt. Primarie.
2 Cerere-tip (F8) pentru emiterea A.C.
3 Anexa la Cererea pt. emiterea A.C.
4 Dovada achitarii taxelor
5 Certificat fiscal
6 Certificat de urbanism
7 Anexa C.U. – Plan vizat spre neschimbare
8 Dovada titlului asupra terenului (copie legalizata)
9 C.I. proprietar/imputernicit (copie)
10 Extras de carte funciara (actualizat, max. 30 zile)
11 Ortofotoplan. Plan cadastral (actualizat).

AVIZE, ACORDURI, STUDII (2 ex.: 1 orig, 1 copie)
12 Aviz alimentare cu apa/canalizare (cu plan pe suport topo)
13 Aviz electrica (cu plan pe suport topo)
14 Aviz gaze (cu plan pe suport topo)
15 Aviz telefonie (cu plan pe suport topo)
16 Contract salubritate
17 Acord Politia statiunii Sinaia
18 Acord I.S.U.
19 Scenariu de securitate la incendiu
20 Referat verif. cerinta C (Siguranta la foc)
21 Acord I.S.C.
22 Acord Politia locala pt. spargere strada
23 Dovada O.A.R.
24 O.C.P.I.: a) Proc vb. b) Mem. Th. c) Suport topo vizat
25 Aviz Mediu
26 H.C.L.
… alte avize
27 Studiu geotehnic
28 Referat verif. cerinta Af (Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare)
29 Studiu punere in siguranta

DOCUMENTATIA TEHNICA ( 2ex. original)

Arhitectura:
30 Lista de semnaturi
31 Borderou
32 Memoriu tehnic
33 Referat verif. cerinta B (Siguranta in exploatare)
34 Referat verif. cerinta D (Igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului)
35 Referat verif. cerinta F (Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie)
36 Memoriu sistematizare pe verticala
37 Memoriu tehnic organizare de santier
38 Deviz general
39 Plan de incadrare in zona
40 Plan de situatie pe suport topografic vizat O.C.P.I.
41 Planuri. Sectiuni. Fatade.

Rezistenta:
42 Borderou
43 Memoriu tehnic
44 Referat verif. cerinta A1 (Rezistenta si stabilitate)
45 Piese desenate

Instalatii:
46 Borderou
47 Memorii tehnice (el+term+san)
48 Certificat de performanta energetica
49 Raport de audit energetic
50 Studiu privind energia alternativa
51 Raport de expertiza a sistemelor tehnice
52 Referat verif. cerinta E (Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie)
53 Scheme instalatii (el+term+san)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *