Cristian Arsenie Birou Individual de Arhitectura

Our news

CERTIFICAT DE URBANISM pentru C O N S T R U I R E / D E S F I I N T A R E

CERTIFICAT DE URBANISM pentru C O N S T R U I R E / D E S F I I N Ț A R E
Documente necesare:

 • Cerere tipizată;
 • Acte de proprietate (copie );
 • Documentație cadastrală (Plan de amplasament și delimitare imobil, iar unde este cazul și relevee) (copie) (pentru identificarea cadastrală a imobilului);
 • Extras de carte funciară de informare – eliberat de OCPI (datat cu cel mult 30 zile în urmă faţă de data depunerii);
 • Extras din planul cadastral pe ortofotoplan – eliberat de OCPI ;
 • Certificat fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local (la zi) ;
 • Acte de stare civilă (după caz) ;
 • Copie carte de identitate persoană fizică titular/împuternicit şi/sau CUI şi CIF societăţi comerciale (unde este cazul) ;
 • Plan de încadrare în zonă;
 • Memoriu tehnic cu identificarea exactă a lucrărilor ce urmează a fi autorizate.
 • Dovadă plata taxe;
  OBSERVAȚII: Pentru imobilele monument istoric sau aflate în rezervație de arhitectură, se vor prezenta suplimentar următoarele documente pentru obținerea avizului Arhitectului Șef al Județului Prahova:
 • Plan de situaţie întocmit pe suportul topografic de mai sus cu propunerea de construire, cu detalii/regim de înălţime propus, Sc – pe nivele, distanţe faţă de limitele de proprietate pentru încadrarea în limitele prevăzute de Cod Civil, Norme de sănătate şi legislaţie pompieri;
 • Suport topografic întocmit şi semnat de un topograf autorizat care să conţină : detalii teren, construcţiile existente pe teren, curbe de nivel, coordonatele punctelor de contur pentru teren și construcţiile existente pe acesta, vecinătăţiile actualizate, clădiri din vecinătate, înălţime cornişă şi înălţime streaşină pentru construcţiile existente şi vecine;
 • Taxe: 1. Taxă eliberare certificat de urbanism ;
  Suprafaţa de teren pentru care se obţine certificatul de urbanism
  Taxe 2020 conform Cod Fiscal lei –
  a) Până la 150 mp inclusiv 6
  b) Între 151 şi 250 mp inclusiv 7
  c) Între 251 şi 500 mp inclusiv 9
  d) Între 501 şi 750 mp inclusiv 12
  e) Între 751 şi 1.000 mp inclusiv 14
  f) De cel puţin 1.000 mp 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *